Wettelijke bepalingen

Door deze site te bezoeken, erkent u de onderstaande juridische kennisgevingen te hebben gelezen en de bepalingen zonder voorbehoud te respecteren.

Deze website is eigendom van de Dienst voor Toerisme van Florenville met zetel te:
Esplanade du Panorama 1
6820 FLORENVILLE
Tél. : +32 (0) 61 31 12 29
Email : info@florenville.org

Webhosting :
o2switch
222-224 Boulevard Gustave Flaubert
F-63000 CLERMONT-FERRAND
France
www.o2switch.fr

Wij garanderen niet dat de op de site gepubliceerde informatie te allen tijde up-to-date is. Deze site kan verwijzen naar externe partners waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendomsrechten op de site en zijn inhoud
Alle rechten op de inhoud van de huidige site en meer bepaald, maar niet uitsluitend, op de foto’s, teksten, tekeningen, logo’s, slogans en andere elementen van deze site zijn voorbehouden. Zij zijn beschermd door de nationale en internationale wetten en reglementen. Elke bezoeker van de site is verplicht van ze te respecteren.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst voor Toerisme van Florenville of eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, verspreiding of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en zijn inhoud, op welke manier dan ook, verboden. Indien toestemming wordt gegeven voor het gebruik van bepaalde bronnen, moet de herkomst worden vermeld.

De informatie in de rubriek “Pers” is bestemd voor verspreiding door de pers en mag zonder voorafgaande toestemming door de media worden overgenomen.

Beeldrechten
In principe gebruikt de Dienst voor Toerisme van Florenville nooit iemands foto zonder toestemming van de betrokkene.

De Dienst voor Toerisme van Florenville verbindt zich ertoe om foto’s van personen enkel te gebruiken in het kader van zijn eigen communicatiebeleid (brochures, documentatie, website enz.). In geen enkel geval zullen deze foto’s aan een derde partij worden overgedragen via een commerciële transactie. Hoe het ook zij, de personen die dat wensen kunnen steeds vragen dat hun afbeelding verwijderd wordt uit de foto- en videobestanden van deze website.

Op dezelfde manier mag geen enkele foto of video van deze website worden gedownload zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Dienst voor Toerisme van Florenville.

Privacy
Door deze website te bezoeken, verleent u het recht om de op deze site verzamelde gegevens intern te gebruiken voor het analyseren en promoten van de activiteiten van de Dienst voor Toerisme van Florenville.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en aangaande het vrije verkeer van die gegevens), zijn de gegevens die u ons toestuurt, bedoeld om de opvolging van uw verzoek te verzekeren.

Overeenkomstig de wet kan u gratis toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en eventuele onjuistheden laten corrigeren door contact op te nemen via e-mail of per post met het secretariaat op bovenstaand adres.

Foto’s
Michel LAURENT (alle bestanden die eindigen op -ML)
Laurence LECUIVRE (alle bestanden die eindigen op -LL)
Dominique LIEFFRIG (alle bestanden die eindigen op -DL)
Syndicat d’initiative de Florenville (alle bestanden die eindigen op -SIF)
Pixabay

Nederlandse vertaling : Hédwige Lauriks